Vedtægter

§1 Foreningens navn: Everyday Sexism Project Danmark

Foreningen er stiftet den 9. april 2015

§2 Hjemsted

ADDRESSE: 

c/o Anja Ellen Grue, Kronborggade 2, 3.th., 2200 København N

§3 Formål

Målet med foreningen er at bekæmpe den sexisme, som kvinder oplever, dvs. kønsrelateret undertrykkelse og negativ forskelsbehandling af forskellig art. Det kan være alt fra stereotype fremstillinger af kvinder i medier og reklamer, faglig marginalisering på studiet og jobbet over irriterende/grænseoverskridende tilråb på gaden og uønsket fysisk kontakt i det offentlige rum m.v, over trusler og seksualiseret chikane til overgreb, forskellige former for vold og voldtægt.

Formålet søges opnået blandt andet ved indsamling af oplevelser på foreningens hjemmeside. Disse bruges sammen med anden viden til at oplyse om sexisme på sociale medier, ved deltagelse i den offentlige debat i medierne og andre steder, ved afholdelse af oplæg, kontakt til beslutningstagere, samt samarbejde med relevante partnere. I alt arbejde søges det at have fokus både på oplysning og løsningsforslag.

Foreningen har fokus på eksistensen og udbredelsen af samt oplysning om sexisme og hvordan sexisme bekæmpes. Dette fokus søges fastholdt på en måde, så debatten ikke afspores og opmærksomheden dermed fjernes fra vores formål.

§4 Medlemskab

Stk. 1 Foreningen optager medlemmer, der støtter foreningens formål, jf § 3.

Stk. 2 Kontingent er fastsat til 100 kr. årligt og forfalder efter et år. 

Stk. 3 Kontingentsatser fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling i forbindelse med vedtagelse af budget.

Stk. 4 Bestyrelsen har pligt til at opbevare medlemskartoteket aflåst og på et sikkert sted.

§5 Ophør af medlemskab

Stk. 1 Udmeldelse sker ved henvendelse på espdtilmelding@gmail.com og allerede indbetalt kontingent refunderes ikke.  

Stk. 2 Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 30 dage efter opkrævning, ophører med at være medlemmer af foreningen.

Stk. 3 Medlemsrettigheder kan først generhverves, når skyldigt kontingent til foreningen er betalt.

§6 Valgbarhed og stemmeret

Stk. 1 For at have stemmeret og valgbarhed i foreningen skal man have været medlem i mindst to måneder. Hvis et medlem er i restance med et eventuelt kontingent, fortabes stemmeret og valgbarhed. 

Stk. 2 Valgbare til bestyrelsen, interne revisorposter samt andre udvalgs- og lederposter i foreningen skal godkendes af og stemmes ind af et flertal af fremmødte foreningsmedlemmer.

Stk. 3 Valgbare til bestyrelsen, interne revisorposter samt andre udvalgs- og lederposter fastsættes af foreningens medlemmer ved en årlig generalforsamling. §7 Udelukkelse

Stk. 1 Bestyrelsen kan træffe beslutning om udelukkelse eller eksklusion af et medlem, såfremt vedkommendes opførsel strider imod foreningens vedtægter og formål. 

Stk. 2 Beslutning om udelukkelse skal træffes af bestyrelsen senest 3 måneder efter, at denne har fået kendskab til de omhandlede forhold.

Stk. 3 Et udelukket medlem kan sende en anmodning om genoptagelse i foreningen. Anmodningen skal behandles på førstkommende ordinære generalforsamling og afgøres ved et simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.  §8 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Bestyrelsen står til ansvar for budget og regnskab, overfor generalforsamlingen.

Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§9 Hæftelse

Stk. 1 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser.

Stk. 2 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for økonomiske forpligtelser indgået af bestyrelsen på vegne af foreningen.

 

§10 Tegningsret

Stk. 1 Foreningen tegnes af Forpersonen sammen med Kassereren.

§11 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Stk. 2 Foreningen afholder sin årlige ordinære generalforsamling inden udgangen af maj måned med indkaldelse via mail mindst 30 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3 Indkomne forslag skal tilsendes espdanmark@gmail.com senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 4 Generalforsamlingen er kun for foreningens medlemmer.

Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent 
  3. Forpersonen aflægger årsberetning
  4. Godkendelse af regnskab og budget
  5. Behandling af eventuelle indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. 1-2 suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Eventuelt

Valg af Forperson er gældende for 2 år ad gangen. Kasserer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer er på valg for 2 år af gangen, dog forskudt, så de to vælges til en 2-årig periode og året efter er det 3, der er på valg til en 2-årig periode. Derved sikres kontinuitet. Revisor er på valg årligt. 

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte, at posten som valgt revisor varetages af eksterne samarbejdspartnere/firmaer.

Der kan vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan nedsætte udvalg.  

Stk. 6 Beslutninger på den ordinære generalforsamling vedtages med simpelt flertal, med mindre andet er angivet i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal anvendes, såfremt fem medlemmer forlanger det.

Stk. 7 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde.

Stk. 8 Referat fra den ordinære generalforsamling godkendes og underskrives af dirigenten. Referat skal ligge til gennemsyn på foreningens kontor senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§12 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Bestyrelsen kan til enhver tid kræve en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med 14. dages varsel.

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes, når 40% af foreningens medlemmer fremsender skriftlig begrundet forslag herom. Herefter skal bestyrelsen inden for 30 dage med indkaldelse via mail med 14 dages varsel indkalde medlemmerne.

Stk. 3 Foruden de to ovenstående stykker, gælder de samme vedtægter ved den ekstraordinære generalforsamling som ved den ordinære generalforsamling. 

Indkomne forslag skal tilsendes espdanmark@gmail.com senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 4 Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med simpelt flertal, med mindre andet er angivet i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal anvendes, såfremt fem medlemmer forlanger det.

Stk. 5 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling godkendes og underskrives af dirigenten.

Stk. 6 Den ekstraordinære generalforsamling er kun for foreningens medlemmer.

§13 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv på den stiftende generalforsamling. Hvis bestyrelsesmedlemmer går ud indenfor en periode, re-konstituerer bestyrelsen sig. 

Stk. 2 Valg af Forperson er gældende for 2 år ad gangen. Kasserer vælges for 2 år ad gangen.  Bestyrelsesmedlemmer er på valg for 2 år af gangen, dog forskudt. Revisor er på valg årligt. 

Stk. 3 Der kan dannes arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver. Sådanne grupper godkendes af bestyrelsen. Hver gruppe har pligt til at udpege en kontaktperson til bestyrelsen samt en stedfortræder for denne. 

Stk. 4 Bestyrelsen fører driftsregnskab. Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve alle med foreningens drift forbundne indtægter og er berettiget til at afholde alle forfaldne udgifter, ifølge vedtaget budget. Ekstraordinære bevillinger skal fremstå i det reviderede regnskab som selvstændige poster.

Stk. 5 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 

§14 Organisation

Stk. 1 Foreningen er til enhver tid forpligtet til at opbygge sin administrative og økonomiske organisation således, at den fremmer foreningens formål og midler, jf. § 3.

§15 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det stillede forslag. Dette gælder både på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, og træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

§16 Opløsning af foreningen

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved afstemning med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.  

Stk. 2 Foreningens formue skal, i tilfælde af opløsning, anvendes i overensstemmelse med de i §3 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.